hybrid

Hybrid Crusher Types

Hybrid primary Throughput t/h
P90% = 300mm
KW
12-20 2500 – 3800 2x 200
12-25 3200 – 4800 2x 250
14-25 3500 – 5300 2x 355
14-30 24000 – 6000 2x 400
Hybrid primary Throughput t/h

KW
P90% = 120mm P90% = 50mm
12-20 770- 1050 320 – 440 2x 132
12-25 960 – 1300 400 – 550 2x 160
14-25 1200 – 1650 500 – 690 2x 315
14-30 1550 – 2200 650 – 900 2x 355